sk / en cestujúci B2B letisko  

Projekty financované z EÚ

Letisko Poprad-Tatry, a. s. realizovalo z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) v zmysle schváleného Operačného programu Základná infraštruktúra, Opatrenie č. 1.3. Modernizácia a rozvoj infraštruktúry leteckej dopravy nasledujúce projekty:

Rok 2008

Rekonštrukcia svetelnej približovacej sústavy dráhy 27
Realizácia projektu „Rekonštrukcia svetelnej približovacej sústavy dráhy 27“ naplnila požiadavky predpisu L14 a pomohla udržať prevádzkyschopnosť letiska aj v nočných hodinách a za podmienok nízkej dohľadnosti.

Prístavba príletového terminálu na Letisku Poprad-Tatry
Novým príletovým terminálom sa letisku podarilo zvýšiť kapacitu vybavených cestujúcich, nakoľko pôvodný terminál nepostačoval a spĺňal požiadavky Schengenských kritérií len s výhradami.

Obe tieto investične náročné akcie boli uskutočnené vďaka nenávratnému finančnému príspevku z ERDF (Európsky fond regionálneho rozvoja) v celkovej výške 26 249 741,- Sk (871 331,77 EUR), pričom na rekonštrukciu približovacej sústavy bolo poskytnutých poskytnutých 7 499 741,- Sk (248 945,79 EUR) a 18 750 000,- Sk (622 385,98 EUR) na prístavbu príletového terminálu.

Rok 2007 a 2006

Modernizácia bezpečnostného systému letiska Poprad-Tatry - oplotenie areálu letiska a osvetlenie vybavovacej plochy
Oplotenie letiska oddeľuje priestory určené na prevádzku letiska a priestory určené pre verejnosť a napĺňa tak požiadavky európsky štandardov v oblasti zabezpečenia vstupu neoprávnených osôb do letovej časti letiska ako i požiadavky ICAO. Osvetlenie vybavovacej plochy zabezpečuje bezpečný pohyb osôb po ploche podľa príslušných predpisov.

Rozvoj a modernizácia bezpečnostného systému letiska Poprad
Dosiahli sme naplnenie bezpečnostných štandardov v oblasti bezpečnostnej kontroly príručnej a zapísanej batožiny cestujúcich a osôb vstupujúcich na paluby lietadiel a zabránenie vneseniu zakázaných predmetov.

Zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja bolo poskytnutých 11 783 739,- Sk (391 148,05 EUR) na oplotenie a osvetlenie 8 646 375,22 Sk (287 007,08 EUR) na zakúpenie nových bezpečnostných detekčných zariadení.

Európsky sociálny fond
V roku 2008 sa 35 zamestnancov našej spoločnosti zúčastnilo vzdelávania, na ktoré bol poskytnutý finančný príspevok z ESF (Európsky sociálny fond) a štátneho rozpočtu SR vo výške 211 886,99 Sk (7 033,36 EUR).

Letisko Poprad-Tatry, a. s. zabezpečilo vzdelávanie a prípravu pre trh práce v súlade s Národným projektom XI – „Teoretická a praktická príprava zamestnancov na získanie nových vedomostí a odborných zručností“ v nasledujúcich oblastiach:
1. Záchranný výcvik Stress rescue – Human factor
2. Manažment zmeny a osobného rozvoja
3. Moderné metódy finančnej analýzy
             
           
  Webdesign COMPANIA, s.r.o.     © 2021 Letisko Poprad-Tatry, a. s.  Všetky práva sú vyhradené. sledujte nás na facebooku